Nhãn: ,

Số lượng hố khoan khảo sát địa chất

Chiều sâu các điểm thăm dò - Giai đoạn khoan khảo sát địa chất cho thiết kế cơ sở.

1. Đối với điều kiện địa chất phức tạp, công trình quan trọng, quy mô lớn đến rất lớn

- Nếu gặp đất yếu: phải khoan qua đất yếu, 1/2 số điểm khoan vào đất tốt ít nhất 3 m (NSPT > 30);
- Nếu gặp đất tốt: khoan sâu đến 10 m đến 15 m;
- Nếu gặp đá nông: khoan vào đá tươi 1 m;- Mỗi hạng mục (hoặc mỗi đơn nguyên) khoan 1 hố khoan khống chế.

2. Đối với điều kiện địa chất trung bình, công trình khá quan trọng, quy mô khá lớn

- Nếu gặp đất yếu: phải khoan qua đất yếu, 1/3 số điểm khoan vào đất tốt ít nhất 3 m (NSPT > 30);
- Nếu gặp đất tốt: khoan sâu đến 10 m;
- Nếu gặp đá nông: khoan vào đá tươi 1 m;
- Mỗi hạng mục (hoặc mỗi đơn nguyên) khoan 1 hố khoan khống chế.

3. Đối với điều kiện địa chất đơn giản, công trình loại bình thường, quy mô khá lớn 

- Nếu gặp đất tốt: khoan sâu đến 5 m đến 10 m;
- Nếu gặp đá nông: khoan chạm vào đá không bị phong hoá;
- Một hố khoan khống chế cho toàn khu. Tham khảo phụ lục C (TCVN 9363 – 2012).
so-luong-ho-khoan-khao-sat-dia-chatBố trí mạng lưới thăm dò - Giai đoạn khoan khảo sát địa chất cho thiết kế kỹ thuật

1. Đối với điều kiện địa chất phức tạp, công trình quan trọng, nhạy cảm với độ lún và lún lệch: 

- Khoảng cách khoan thông thường từ 20 m đến 30 m; Có thể bổ sung xuyên với khoảng cách trung bình 10 m;
- Yêu cầu có không ít hơn ba điểm thăm dò cho một nhà riêng rẽ và không ít hơn ba điểm đến năm điểm cho một cụm nhà hoặc công trình;
- Trong trường hợp đặc biệt cần khoanh sự phân bố các lớp đất yếu, sự phân bố của các khối trượt và karst... thì khoảng cách bố trí có thể nhỏ hơn 20 m.
CHÚ THÍCH: Khi điều kiện địa chất của đất nền phức tạp, hoặc thiết kế có yêu cầu đặc biệt, có thể bố trí khoảng cách dày lên một cách thích hợp.

2. Đối với điều kiện địa chất trung bình, công trình khá quan trọng, khá nhạy cảm với lún không đều: 

- Khoảng cách khoan thông thường từ 30 m đến 50 m; có thể bổ sung xuyên với khoảng cách trung bình 15 m đến 25 m;
- Yêu cầu có không ít hơn ba điểm thăm dò cho một nhà riêng rẽ và không ít hơn 3 điểm đến 5 điểm cho một cụm nhà hoặc công trình.
CHÚ THÍCH: Khi điều kiện địa chất của đất nền phức tạp, hoặc thiết kế có yêu cầu đặc biệt, có thể bố trí khoảng cách dày lên một cách thích hợp.
3. Đối với điều kiện địa chất đơn giản, công trình loại bình thường:
- Khoảng cách khoan thông thường từ 50 m đến 75 m; Có thể bổ sung xuyên với khoảng cách trung bình 25 m đến 30 m;
- Yêu cầu có không ít hơn ba điểm thăm dò cho một nhà riêng rẽ hoặc cho một cụm nhà hoặc công trình.
CHÚ THÍCH: Khi điều kiện địa chất của đất nền phức tạp, hoặc thiết kế có yêu cầu đặc biệt, có thể bố trí khoảng cách dày lên một cách thích hợp.
Xem thêm: Khao sat dia chat

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
KHOAN KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH © 2017